Beskrivning

Gibböle saknas i jordeböckerna fr.o.m. 1644. Säkerligen av ett personnamn och böle. Personnamnet bör ha haft grundformen *Gibbe, Gebbe eller liknande. Man har tänkt sig att det är en kortform av Gerbjörn (Thors 1953b:22, 1959:34).

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Thors, Carl-Eric, 1953b: Om namn på -böle, med särskild hänsyn till de finländska namnen. I: Namn och bygd 40.

Äldre belägg

Gebaböle 1428

Gijbböle 1537

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.