Beskrivning

Den östra sidan av Norra bottnen. Som landskapsnamn förekommer Österbotten sedan 1400-talet. Tidigare räknades det nutida Österbotten till Norrebotn (1358), andra äldre benämningar var Østernorlandia (1329), Östernorrebotn (1478). Karsten 1921:209, Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid: Landskapsnamn, Ahlbäck 1977:45 f. De österbottniska ortnamnen har studerats av T.E. Karsten i hans arbete Svensk bygd i Österbotten I-II (1921-23), varifrån de äldre beläggen i det följande i stort sett härstammar. Vissa bynamn behandlas av Peter Slotte i avhandlingen Sjönamnen i Karlebynejden (1978). Ett stort antal uppsatser om enskilda namn och namngrupper har skrivits av C-E. Thors, Olav Ahlbäck, Lars Huldén, P-E. Beijar m.fl. Sockenhistorikerna ger uppgifter om många namn.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid. 1-22, 1956–78.

Slotte, Peter, 1978: Sjönamnen i Karlebynejden. Acta Academiae Aboensis, ser. A. Humaniora. Vol.55, nr 5.

Ahlbäck, Olav, 1977: Österbottnisk medeltid. I: Svenska Österbottens historia. I. Vasa.

Äldre belägg

Österbotten 1440

Österbotn 1478

Östrebotnen 1531

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.