Beskrivning

Finlands huvudstad har aldrig varit någon by. Staden grundades 1550 vid utloppet av Helsingån, vars namn ingår i sockennamnet Helsinge. Stadens namn är ursprungligen namn på forsen vid åns mynning: Helsingå fors. Granlund 1956:30. Till sin nuvarande plats flyttades staden 1640, och 1812 blev den Finlands huvudstad. Det finska namnet Helsinki utgår från sockennamnet, kanske i den dialektala formen Helsing.

Namnelement

hälsing Flera bynamn har fl. Hälsing-, t.ex. Helsinge < Helsingå. Det har förts en längre diskussion om namnen. Men den allmänna uppfattningen är att de innehåller en personbeteckning fsv. helsinger eller helsingi ’person från Hälsingland’. Denna har traderats även som gårdsnamn och tillnamn. Utförlig diskussion hos Granlund 1956:13 ff. Utom Helsingby m.fl. finns det ganska många andra s.k. särnamn i Finland: Dalkarby, Gesterby, Önningby. Till gruppen kan på sätt och vis även föras namn på Finn-, Lapp-, i varje fall en del av dem.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Helsingfors

Äldre belägg

Helsingefors

Helsinge fårssz

Helssingo fors

Helszinge forsz 1548

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.