Beskrivning

Snarast ett jämförelsenamn, åsyftande någon formation på den bergsudde som byn ligger på. Namnet förekommer också i Sverige och kan ha lånats till Åland. Hellberg 1987:208 f. Beträffande -a 1537 se namnelementet -a. Ordet huvud ingår i ett 70-tal finlandssvenska ortnamn (LEX), mestadels skärgårdsnamn som betecknar bergsuddar och liknande. Även likhetsnamn som Gäddhuvudet, Märahuvudet förekommer. Se även Trollshovda i Tenala.

Namnelement

-a Många bebyggelsenamn slutar på -a, ofta för att efterleden är ett ord av typen mosse, backe, som i dialekterna har generaliserat kasusformerna på -a. Men på samma sätt slutar också andra bebyggelsenamn: Berga, Strömma, Bartsgårda, Tängsöda. Namntypen är speciellt vanlig på Åland, men förekommer också i Åboland och Nyland, och kan spåras i några, eventuellt yngre, österbottniska namnbildningar. Ändelsen betecknar ursprungligen plural form. Under fornsvensk tid hade många ortnamn plural böjning, av orsaker som har varit föremål för mycken diskussion. Man kan tänka på att en gård hade flera inbyggare, att till gården hörde flera hus, att odlingslotterna var många. Uppkomsten av plurala ortnamn ligger hur som helst i en avlägsen tid. Formen på -a har småningom, men säkert redan vid slutet av medeltiden, upphört att uppfattas som plural och övergått till att vara en bebyggelsebetecknande ändelse. Som sådan har den spelat en roll vid bildning av namn på gårdar m.m. in i vår egen tid. Utförlig diskussion bl.a. hos Hellberg 1950, Tjäder 1967. Tilläggssynpunkter ges av Gun Widmark 1975:129 ff.

Källor

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Äldre belägg

Biornahowd 1431

Biörnhoffda 1537

Se även

Trollshovda Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.