Beskrivning

Lovisa stad grundades 1745 på mark tillhörande Degerby rusthåll, Antby rusthåll o.a. hemman i Pernå. Staden hette i början Degerby, men uppkallades 1752 efter drottning Lovisa Ulrika, konung Adolf Fredriks gemål och Gustav III:s mor. Sirén 1995:9.

Namnelement

-a Många bebyggelsenamn slutar på -a, ofta för att efterleden är ett ord av typen mosse, backe, som i dialekterna har generaliserat kasusformerna på -a. Men på samma sätt slutar också andra bebyggelsenamn: Berga, Strömma, Bartsgårda, Tängsöda. Namntypen är speciellt vanlig på Åland, men förekommer också i Åboland och Nyland, och kan spåras i några, eventuellt yngre, österbottniska namnbildningar. Ändelsen betecknar ursprungligen plural form. Under fornsvensk tid hade många ortnamn plural böjning, av orsaker som har varit föremål för mycken diskussion. Man kan tänka på att en gård hade flera inbyggare, att till gården hörde flera hus, att odlingslotterna var många. Uppkomsten av plurala ortnamn ligger hur som helst i en avlägsen tid. Formen på -a har småningom, men säkert redan vid slutet av medeltiden, upphört att uppfattas som plural och övergått till att vara en bebyggelsebetecknande ändelse. Som sådan har den spelat en roll vid bildning av namn på gårdar m.m. in i vår egen tid. Utförlig diskussion bl.a. hos Hellberg 1950, Tjäder 1967. Tilläggssynpunkter ges av Gun Widmark 1975:129 ff.

Källor

Sirén, Olle, 1995: Lovisa stads historia 1745–1995. Lovisa.

Bebyggelsenamn i Lovisa

Se även

Degerby Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.