Beskrivning

Av fi. made ’lake’ och laksi ’vik’. Malax å heter i Laihela, där den rinner upp, Madesjoki, utt. maresjoki. Fl. återgår på ett äldre *ma∂eh. Det svenska övertagandet bör alltså ha skett innan i fi. dial. dh utvecklades till r och slutljudet h till s. Det långa a-ljudet får uppfattas som en ersättningsförlängning i samband med konsonantbortfall eller som ett officiellt läsuttal som fått spridning även i bygden. Malax var redan på 1540-t. delat i två byar, Över- och Yttermalax. Den finska namnformen Maalahti bygger på den svenska.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Bebyggelsenamn i Malax

Äldre belägg

Malax by

Madelax by 1491

Andra språk

Finska: Maalahti

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.