Beskrivning

Saxén tänker sig ett mansnamn Skardhi som fl. (1905:190). Det är dock ett sällsynt västnordiskt binamn och säkert inte att räkna med här. Sannolikare verkar att fl. utgår från skård, skårda ’kluvet trästycke’ o.d. (Vendell), vari a > å under fsv. tid (Hultman 1939:90). Att vokalen i fl. ytterligare utvecklats till ö, kan tänkas bero på inflytande från samma vokal i sl. Fi. Kuorila.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Vendell, Herman, 1904–07: Ordbok över de östsvenska dialekterna. Helsingfors.

Hultman, O.F., 1939: Efterlämnade skrifter. Andra delen, utgiven av Rolf Pipping och Olav Ahlbäck. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 274. Helsingfors.

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Äldre belägg

Skardaböle 1456

Skorbool 1548

Skordeböll 1558

Skördeböll 1600

Skördböhle kb 1770 (Blom 1929:100 ff)

Andra språk

Finska: Kuorila

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.