Beskrivning

Domarkulla uppträder åren 1540–54 som by, men försvinner när byn delas (se Sperrings). Fl. är yrkesbeteckningen domare, och Kyrkslätt länsmanssockens domare var bosatt här. Fleege 1930:405.

Namnelement

kulla Ordet kulle hör till de svaga maskulinerna som i finlandssvenska dialekter har förallmänligat formen på -a. Som efterled i bynamn uppträder -kulla drygt 50 gånger i de södra landskapen, men saknas i Österbotten, där det dock är vanligt i gårdsnamn (Karsten 1921:622). Ordet ingår också i naturnamn, oftast i bestämd form. I många fall är gårdsnamnen säkerligen givna av jordägarna själva, och efterleden får betraktas som en yttring av namnmodet. Då bostäder ju gärna placeras på kullar är namnvalet sakligt sett väl motiverat. Jfr Valtavuo-Pfeifer 1998:54. En speciell bakgrund till vissa åländska namn av detta slag, sammansatta eller osammansatta, har Hellberg velat se i förekomsten av gravkullar från forntiden (1967:166 f). Totala antalet upptecknade namn innehållande ordet kulle är omkring 1 600 (LEX).

Källor

Fleege, Uno A., 1930: Den historiska utvecklingen (Kyrkslätt). I: Jansson, Algot, s. 404–460.

Äldre belägg

Domarekulla 1540

Domarkulla 1549

Se även

Sperrings Kyrkslätt

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.