Beskrivning

Synes ha uppgått i Västergeta. Fl. ser ut att vara ordet gräv ’grop’ som inte är ovanligt i ortnamn. Liksom flera andra kortstaviga femininer får det ofta ett a efter sig i sammansättningar, egentligen en genitivändelse. Med ström kan avses en bäck.

Namnelement

ström Ett osammansatt Strömma förekommer fem gånger, Ström en gång och sl. -ström fem gånger i bynamnsmaterialet. Slutvokalen i det förstnämnda är det ursprungligen plurala -a (se namnelementet -a), antingen med från början plural syftning (flera strömmar) eller infört efter mönster av andra namn. Ordet ingår i ca 800 namn på sund och bäckar i Finland. Hellberg 1987:192, LEX.

Äldre belägg

Greffuestrom 1550

Greueström 1550

Se även

Geta Geta

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.