Beskrivning

Ett önamn med snäcka ’litet fartyg, ledungsskepp’ m.m. som fl. En Snäckhamn finns i Munsala (Huldén 1952:107), Lill- och Storsnäckhamn i norra Västerbotten (Edlund 1989:152), Snäckholmen i Nyland (Westman 1935:328 med olika tolkningsförslag).

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

Edlund, Lars-Erik, 1989: Några perspektiv på ortnamn och kulturområden i övre Norrlands kustland. I: Saga och Sed.

Huldén, Lars, 1952: Ortnamnen i Munsala. I: Studier i nordisk filologi 40-41.

Äldre belägg

Sneckiö by 1511

Sneköö 1537

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.