Beskrivning

Namnet Kaland har varit föremål för en lång diskussion, kort refererad av Huldén 1984 (1984a). Måhända är det lånat från (direkt eller på omvägar såsom tillnamn) från Mecklenburg. Suomalainen paikannimikirja refererar också andra förklaringsförsök, såsom från fi. kala ’fisk’. Det länge brukade Nykyrko (Nijekirkie 1417) ansluter sig till en grupp sockennamn innehållande ordet kyrka. Dessa står innehållsligt nära de namn som innehåller helgonnamn. Andersson 1987:94.

Namnelement

kyrka Ordet kyrka ingår som fl. i en mängd namn av olika slag. Det kan vara fråga om platser där en kyrka står eller har stått eller t.o.m. endast varit synlig på avstånd eller om mark som tillhör eller har tillhört kyrkan. Namnet Kyrkbyn har ofta ersatt ett äldre namn som blivit namn på en socken.

land Flera åländska sockennamn och själva landskapsnamnet slutar på -land: Hammarland, Lemland, Lumparland. Men antar att land i dessa fall har betydelsen ’ö’, densamma som uppträder i namnen på de danska öarna Langeland, Lolland och möjligen i Gotland. Ståhl 1964:10 ff., 1970:143. Det torde alltså vara fråga om ett urgammalt namnled. Det uppträder också i bestämd form i många yngre skärgårdsnamn av typen Båklandet, samt som tillägg till namn på öar eller kustområden som omtalas i sjöfararperspektiv: Barö landet, Vexala landet. Om det finns en kontinuitet mellan namnen i obestämd och bestämd form är osäkert. En direkt motsvarighet har elementet land i finskans maa ’stor ö’ (> sv. -mo) som ingår i ett stort antal skärgårdsnamn längs våra kuster. Zilliacus 1989:32 f.

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Huldén, Lars, 1984a: Namnet Kaland, ett tolkningsförsök. I: Studier i nordisk filologi 65, s. 123–129.

Andersson, Thorsten, 1987: Olika typer av sockennamn. I: Studier i nordisk filologi 67, s. 91–97. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 539. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Kaland (historisk kommun)

Bebyggelsenamn i Nystad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kalandia

Kaland

Kalandh

Kolandum m.fl. under medeltiden, senare <i>Nykyrko / Uusikirkko</i> till 1935 då det äldre namnet officiellt antogs

Andra språk

Finska: Kalanti

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.