Beskrivning

Kåtnäs har ansetts innehålla ordet kåta ’koja, hydda’, dial. kå:t, best. form kåtan. Karsten 1923:32. Med hänsyn till beläggen med tt vill Ahlbäck hellre utgå från ett nordiskt kot n. ’koja’, ’hydda’, även om det inte tycks vara antecknat i finlandssvenska folkmål. Ahlbäck 1974b:108. Eftersom många namn på näs innehåller personnamn, kan en sådan möjlighet inte uteslutas i detta fall. Jfr Kåddböle i Kimito, Kottby i Helsinge. Ett Koota , hemman i Nakkila, utgår antagligen från ett personnamn (Blom 1929:91).

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Blom, Kaisu, 1926: Nakkilan pitäjän kylien ja asumusten nimet. Pro gradu. Helsingfors. Forskningscentralen för de inhemska språken. Även i Satakunta. 8. 1929

Ahlbäck, Olav, 1974b: Ortnamn i Närpes. I: Närpes i går och i dag, s. 95–125. Åbo.

Äldre belägg

Kåtnäs 1546

Kottnes 1552

Cattenäs 1553

Cotenäs 1556

Gotthnes

Kattenes 1571

Se även

Kåddböle Kimito

Kottby Helsinge

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.