Beskrivning

Av fi. *Pyhälaksi, där sl. är laksi ’vik’ och fl. pyhä med ett flertal betydelsenyanser, men vars allmänna innebörd måhända kan ha varit ’stor’. Ahlbäck betonar i anslutning till en avhandling av Asko Vilkuna starkare betydelsen ’helig’, ’skräckinjagande’ och liknande. (1974b:104).

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Ahlbäck, Olav, 1974b: Ortnamn i Närpes. I: Närpes i går och i dag, s. 95–125. Åbo.

Äldre belägg

Pyhælax 1403

Pyhalax by 1422

Pyhælax by 1424

Pelax by 1492 – 1494

Pölax 1546

Pålax 1553

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.