Beskrivning

Uttalet bör ha varit kortstavigt vilket är förutsättningen för övergången a > ä som avspeglas i skrivningarna. Jfr haku > häku, stapul > stäpol m.fl. i österbottniska dialekter (i vissa vidareutvecklat till svölo ’svala’ o.s.v.). Skrivningarna med dubbelt p beror på att namnet har kombinerats med folkslagsnamnet lappar. Alltså: *Lappån. Så tolkas Leppo och det några mil uppåt älven liggande Lappo, fi. Lapua av Karsten och ännu av Nissilä. Karsten 1921:134 f., Nissilä 1964:135 ff. Snarare har älven fått namn efter byn vid mynningen. Bebyggelsen i Lappo, Lapua har i sin tur fått namn efter älven. Bynamnet är troligen en personnamnsform (liksom Jeppo, Kimo). Möjligen ligger bakom det finska kortnamnet ett nordiskt Lave, Laghe, Labbe eller Laurentius, Lars. Huldén 1981b:9 ff.

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Huldén, Lars, 1981b: Jeppo, Lappo, Keppo och andra österbottniska ortnamn på personnamnsgrund. I: Budkavlen 60, s. 5–20.

Nissilä, Viljo, 1964: Lapuan nimestä. I: Virittäjä.

Äldre belägg

Lappabi 1375

Lapu 1543

Lappåå storby 1547

Lapu by 1549

Lapåå 1556

Lepå Fierdhing 1568

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.