Beskrivning

Socknen Nykarleby grundades 1607 av byar i Pedersöre och Vörå. Planen hade väckts redan 1602. Namnet erinrar om konung Karl IX, som gärna lät orter bli uppkallade efter sig. Fl. markerar motsatsen till Karleby några mil längre norrut, senare Gamla Karleby. Staden Nykarleby grundades 1620 och fick samma namn som den tidigare grundade socknen Nykarleby. Kyrkbyn i Nykarleby hette tidigare Lapu eller Läpu. (Se Leppo.) Städerna Nykarleby och Gamlakarleby grundades samma dag. Enligt en tradition vore Nykarleby egentligen ett Nie karleby, = Karl IX :s by. Traditionen bygger på skriftbilden och är inte trovärdig.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

karl, karle Förleden Karl(e)- påträffas både i natur- och bebyggelsenamn. Bynamn med denna förled finns i alla de fyra landskapen med finlandssvensk bebyggelse. Lars Hellberg har i flera omfattande studier fördjupat sig i namnens bakgrund och innebörd. Han menar att de har betecknat gårdar där ”kungens karlar”, något slags vaktmanskap, har varit placerat under vår medeltid (Hellberg 1950, 1984, 1987). Namntypen förekommer också utanför Norden. Dess förekomst i England har diskuterats av Karl-Inge Sandred (1997). Här tycks ett samband med en urgammal maktstruktur kunna skönjas. Möjligheten att en del namn med denna fl. i skärgården avser något slags sjömärke har framkastats (LEX).

ny Namn med fl. Ny- står ofta om också inte alltid i kontrast till namn med fl. Gammal-.

Äldre belägg

Ny-Carlby Sochn 1609

Ny Carleby sockn 1699

Se även

Gamlakarleby Karleby

Karleby Karleby

Leppo Nykarleby

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.