Beskrivning

Bötom var en utby i Lappfjärd, men blev egen socken 1862. Socknens finska namn är Karijoki. Namnet är dativ plur. av ordet böte, som längs Sveriges östkust och längs Finlands sydkust har betecknat berg, där eldsignaler tänts. Sekundärt har ordet börjat användas i namn på höga berg i allmänhet. I detta fall åsyftas säkerligen de höga Bötombergen. Längre norrut i Österbotten, i Oravais, Munsala och Jeppo, finns en kedja av tre namn på -bötet. De har möjligen tjänat lokalförsvaret. Fries 1987:168, Huldén 2012: 238 ff.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Huldén, Lars , 2012: Namn och Bygd och Finland. I: Namn och Bygd, årg. 100, s. 230–249.

Fries, Sigurd 1987: Namnen på Böte. I: Klassiska problem inom finlandssvensk ortnamnsforskning. Studier i nordisk filologi 67. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 539. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Bötom

Äldre belägg

Böthom 1606

Bötåm 1620

Andra språk

Finska: Karijoki

Se även

Lappfjärd Lappfjärd

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.