Beskrivning

Fl. är ordet böte ’signaleld, vårdkas’. Ett system av sådana varningseldar kunde snabbt förmedla bud om annalkande fiender. Modéer 1936. Sl. ö har översatts till fi. saari. Se Bötom.

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Modéer, Ivar, 1936: Färdvägar och sjömärken vid Nordens kuster. Uppsala.

Äldre belägg

Böötzöö 1547

Bötesöö

Bötesöön 1563

Bottisöö 1567

Bötthesöö 1571

Se även

Bötom Bötom

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.