Beskrivning

Ett ursprungligt ö-namn med fl. fsv. stamm, stampn, staffn ’stam, stäv på båt’. Den sakliga anledningen till namnet kan knappast fastställas, möjligen är det fråga om något slags jämförelse. Fl. är inte ovanlig i skärgårdsnamn. Westman 1940:101, 1935:333.

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

Äldre belägg

Stampöö 1547

Stompno ca 1550

Stampnö 1554

Stampöö by 1559

Stampnöö 1572

Andra språk

Finska: Tammio

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.