Beskrivning

Poitsila anses uppkallat efter Nils Poitz, som på 1400-t. blev ägare till jordegendomar och fiskevatten i området. Han uppges ha varit dansk. Nordenstreng-Halila 1974:19 ff. På 1600-t. anslöts Grotsby till Poitsila.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Nordenstreng, Sigurd, Halila, Aimo, 1974: Haminan historia. I. Mikkeli.

Äldre belägg

Poitzila 1555

Poijtzila 1573

Se även

Grotsby Veckelax

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.