Beskrivning

Fl. är givetvis ett personnamn, enligt Saxén med motsvarigheter i forndanska och fornnorska. Han utesluter inte heller ordet nacke (1905:187). Granlund finner personbinamnet Nacke naturligast som utgångspunkt för Nackans i Sjundeå (1965:89). Den svenska formen är möjligen konstruerad utifrån den finska, liksom i Ruskila (1555–) / Ruskeby (1540–1631) m.fl. Belägg enligt Blom 1929.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Blom, Kaisu, 1926: Nakkilan pitäjän kylien ja asumusten nimet. Pro gradu. Helsingfors. Forskningscentralen för de inhemska språken. Även i Satakunta. 8. 1929

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Äldre belägg

Nacke by 1548 – 1581

Nackila 1552

Andra språk

Finska: Nakkila

Se även

Nackans Sjundeå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.