Beskrivning

Tyrvis har av Viljo Nissilä härletts från fsv. mansnamnet Thyrgils. Fi. Tyrvää. Jfr Huldén 1984b:72 o. hänv. till Nissilä 1980. Enligt Suomalainen paikannimikirja med hänvisningar ett finskt forsnamn med innebörden ’den störtande’.

Namnelement

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Nissilä, Viljo, 1980: Germaanisen nimiaineiston etymologista ryhmittelyä Suomen nimistössä. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita. 4. Helsinki.

Huldén, Lars, 1984b: Svenska språkminnen i Satakunta. I: Saga och sed 1983, s. 63–78.

Bebyggelsenamn i Tyrvis (historisk kommun)

Bebyggelsenamn i Sastamala (nuvarande kommun)

Andra språk

Finska: Tyrvää

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.