Beskrivning

Har antagits innehålla ordet berg i den i finl.sv. dial. fortfarande förekommande formen bjerg. En av gårdarna i byn heter Berg. Hellberg 1987.

Källor

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Äldre belägg

Berström 1406

Bergström 1550

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.