Beskrivning

Av fsv. *barkaskale, sammansatt av bark och en motsvarighet till isl. skáli ’hus, koja’, belagt även i finlandssvenska dialekter. Namnet har alltså syftat på antingen en koja för förvaring av bark eller ett hus med barktak eller bark som väggbeklädnad (Pipping 1932, m. ansl. av Hellberg 1987). Namnet har senare anknutits till ordet gård. Samma namntyp representeras sakligt kanske av Barcktack Ladan (1737) och Nävertakaladulindorna i Munsala (Huldén 1952:101).

Namnelement

-a Många bebyggelsenamn slutar på -a, ofta för att efterleden är ett ord av typen mosse, backe, som i dialekterna har generaliserat kasusformerna på -a. Men på samma sätt slutar också andra bebyggelsenamn: Berga, Strömma, Bartsgårda, Tängsöda. Namntypen är speciellt vanlig på Åland, men förekommer också i Åboland och Nyland, och kan spåras i några, eventuellt yngre, österbottniska namnbildningar. Ändelsen betecknar ursprungligen plural form. Under fornsvensk tid hade många ortnamn plural böjning, av orsaker som har varit föremål för mycken diskussion. Man kan tänka på att en gård hade flera inbyggare, att till gården hörde flera hus, att odlingslotterna var många. Uppkomsten av plurala ortnamn ligger hur som helst i en avlägsen tid. Formen på -a har småningom, men säkert redan vid slutet av medeltiden, upphört att uppfattas som plural och övergått till att vara en bebyggelsebetecknande ändelse. Som sådan har den spelat en roll vid bildning av namn på gårdar m.m. in i vår egen tid. Utförlig diskussion bl.a. hos Hellberg 1950, Tjäder 1967. Tilläggssynpunkter ges av Gun Widmark 1975:129 ff.

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

Källor

Pipping, Rolf, 1932: Barkaskala och Barkabodahult. I: Namn och bygd 20.

Huldén, Lars, 1952: Ortnamnen i Munsala. I: Studier i nordisk filologi 40-41.

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Äldre belägg

Barcascala

Barkaskala 1431

Barchaschola by 1496

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.