Beskrivning

Trots flera framlagda tolkningar, av vilka någon kan vara den rätta, måste namnet Pedersöre fortfarande betecknas som oklart till sitt ursprung. Den ytligt sett nära till hands liggande tolkningen från apostel- och mansnamnet Petrus, Peder och ör ’holme’, verkar språkligt och sakligt sett inte övertygande. Enligt en annan tolkning är namnet finskt, ett äldre *Petrasaari, *Pedhrasaari, där fl. motsvarar fi. peura ’vildren’, sl. fi. saari ’ö’. Detta skulle sedan ha omtolkats som Peders-ö, varifrån dialektuttalet utgår. Namnet Peurasaari uppträder flerstädes i finska trakter. Fi. Pietarsaari utgår från den svenska formen, en ingalunda ovanlig utveckling. Se Malax. Namnet Petrus i olika former förekommer i flera medeltida namn, t.ex. Pederså i Kimito. Huldén 1965.

Källor

Huldén, Lars, 1965: Om sockennamnet Pedersöre. I: Folkmålsstudier XIX, s. 139–164.

Äldre belägg

in Pedersöra

in Patærsøra 1374

Patarschade

Petaris heredh 1375 *

j Pedersöre sokn 1424

Pædersöre 1453

j Persara sockn 1483

Se även

Malax Malax

Pederså Kimito

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.