Beskrivning

Trots att namnet vad sl. beträffar påminner om de namn på -lösa som förekommer i delar av Sverige (möjligen syftande på öppna platser, gläntor) är det säkerligen finskt. Det förekommer på flera ställen: en ängsmark och en skogsbacke i Kvevlax, en bosättning i Maxmo (på Österö) och en äga i Oravais. Det har kombinerats med ett adj. *kivelloinen ’stenig (av kivi ’sten’)’, Thors 1953a, men några paralleller finns inte i det finska namnarkivet till en sådan namnbildning. En vanlig finsk namnbildning är däremot Kivenalus ’platsen vid stenen’ med syftning på notvarp, ängar m.m. Ljudutvecklingen förefaller inte omöjlig, om man räknar med att begynnelsevokalen i alus har försvagats. Kanske har inflytande från suffixet -

lös (brödlös m.fl.) gjort sig gällande. Huldén 1986:79.

Källor

Huldén, Lars, 1986: Skuggskäret. I: Festskrift 5.2.1986, Lars Huldén. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 530. Helsingfors.

Thors, Carl-Eric, 1953a: Studier över finlandssvenska ortnamnstyper. Studier i nordisk filologi 42:2. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 339. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Jakobstad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kiffuilös 1543

Kiffuiløs 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.