Beskrivning

Sannolikt ett namn på -näs med personnamnsförled, d.v.s. någon av de många former som finns av namnet Benedict. Thors 1983b:568.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Thors, Carl-Eric, 1983b: Ortnamnsskicket i svenska Österbotten. I: Svenska Österbottens historia IV, s. 561–588. Utgiven av Svenska Österbottens Landskapsförbund. Vasa.

Äldre belägg

Bendenes 1543

Bändenes 1546

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.