Beskrivning

Ett av fasta Ålands finska ortnamn, vanligen härlett från suo ’kärr’ och laksi ’vik’. Samma namn finns i Saltvik (Hellberg 1987 o.hänv.). Kvaliteten hos vokalen i fl. tyder snarast på att den återgår på långt a som fi. saari. De båda åländska namnen kan tänkas vara överförda från Saarlaks i Rimito, där fl. är saari ’holme’ (Huldén 1997c:162 ff.).

Namnelement

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Källor

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Huldén, Lars, 1997c: Sockennamnet Vörå i saklig belysning. I: Ord och några visor tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. B:18.

Äldre belägg

Sollagx 1537

Sollogx

Solloss 1537

Sollas 1544

Soles 1546

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.