Beskrivning

Fl. i liknande namn avser ’stenig backe, bergudde el.d.’, sl. är land i betydelsen ’större ö (eller halvö)’. Det har hävdats att klippor på sydspetsen av den forna ön, vid Hammarudda, har gett anledning till namnet (Hellberg 1987:213). Uppkallelse torde inte kunna uteslutas. Jfr medeltidssocknen Hammarby i Uppland o.a. Hammarudda (Jomala) kan avse udden av Hammarland (Huldén 1997c:167).

Namnelement

land Flera åländska sockennamn och själva landskapsnamnet slutar på -land: Hammarland, Lemland, Lumparland. Men antar att land i dessa fall har betydelsen ’ö’, densamma som uppträder i namnen på de danska öarna Langeland, Lolland och möjligen i Gotland. Ståhl 1964:10 ff., 1970:143. Det torde alltså vara fråga om ett urgammalt namnled. Det uppträder också i bestämd form i många yngre skärgårdsnamn av typen Båklandet, samt som tillägg till namn på öar eller kustområden som omtalas i sjöfararperspektiv: Barö landet, Vexala landet. Om det finns en kontinuitet mellan namnen i obestämd och bestämd form är osäkert. En direkt motsvarighet har elementet land i finskans maa ’stor ö’ (> sv. -mo) som ingår i ett stort antal skärgårdsnamn längs våra kuster. Zilliacus 1989:32 f.

Källor

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Huldén, Lars, 1997c: Sockennamnet Vörå i saklig belysning. I: Ord och några visor tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. B:18.

Äldre belägg

Hamarland 1406

Hammarlandz sn 1477

Se även

Hammarudda Jomala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.