Beskrivning

Officiell finsk form är Lypyrtti. Sl. -ö är sekundär och oäkta. Lopmeri antar i anslutning till Saxén ett fsv. personnamn Libært som utgångsform (1947:96). Uteslutet är väl inte att sl. är ett pörte (lån från fi. pirtti), fl. i så fall en kortfom *Lytte i gen. Jfr Mogenpört. Pitkänen 1985:232.

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Lopmeri, J.A., 1947: Vanhan Vehmaan kihlakunnan pitäjien ja kylien nimet. II. Entisten Vehmaan ja Taivassalon pitäjien nimet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 220. Helsinki.

Äldre belägg

Pörte 1540

Lyttpörtteby 1555

Lyppyrt 1727

Lypörte 1806

Lypörti 1847

Andra språk

Finska: Lypyrtti

Se även

Mogenpört Pyttis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.