Beskrivning

Lappträsk kunde i och för sig vara ett helt svenskt namn, men vissa äldre belägg antyder en finsk bakgrund *Lapinvede- (till vesi ’vatten, sjö’, som dock inte för övrigt är vanligt i området). Det är alls inte ovanligt att finska namn förses med en förklarande svensk efterled av samma innebörd som den finska. Så har möjligen skett här, eller alternativt har den finska sl. -vesi bytts till en svensk. Fl. erinrar, anses det, om lapsk närvaro i dessa trakter. Det nutida finska namnet är Lapinjärvi. Granlund 1956:72 ff., Harling-Kranck 1995:61.

Namnelement

lapp Det finns ett stort antal namn med fl. Lapp- i Finlands svenskbygder, liksom i Norrland (en samling från Kalix hos Pellijeff 1985:103 f.). Motsvarande finska ortnamn börjar på Lapin-, Lappa-. En omfattande samling finländska Lapp- namn finns i Åkerblom 1945. I allmänhet har dylika namn ansetts stå i direkt samband med samekulturen. Senaste diskussion hos Vahtola 1991:136 ff. Men Lapp förekommer också som tillnamn, och ordet har andra betydelser i språket som kan tänkas ingå i terrängnamn (åkerlapp ’liten åker’). I några fall (Lappo, fi. Lapua) föreligger sannolikt ett personnamn.

träsk Ett femtontal bynamn innehåller ordet träsk, antingen som enda led eller som fl. eller sl. Det ingår i över tusen namn med annan syftning, mest naturnamn i Finland (Valtavuo-Pfeifer 1998:196). Betydelsen är ’insjö’. Många träsk har med tiden blivit sankmarker eller dikats ut. Ordet har östlig utbredning inom det svenska språkområdet, speciellt i östra Mellansverige, och har säkerligen därifrån införts till Finland. Det antas vara av ljudbeskrivande ursprung. Jonsson 1966:36, Slotte 1978:113 f., Pamp 1988:98, Kiparsky 1969 (ryskt lånord?).

Källor

Harling-Kranck, Gunilla, 1995: Ortnamnen i Lappträsk. I: Korhonen, Mikael, Kuvaja, Christer: Lappträsk historia. Två språk - en kommun, s. 61–91, 785–788. Utg. Lappträsk kommun. Jyväskylä.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Lappträsk 1414 *

Lappetresk 1541

Lappetreskeby 1543

Lapeuetresk 1540

Lapevetresk 1544

Andra språk

Finska: Lapinjärvi

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.