Beskrivning

Ett fi. Porolampi, där sl. betyder ’mindre träsk, liten insjö utan avlopp, damm’. Fl. Poro kan betyda ’ren’ (djuret) eller snarare ’gyttja’. I de finska orden har slutvokalerna i svensk mun fallit bort liksom p framför -by, vilket också har påverkat uttalet av vokalen i sl. Anknytning till namnen på -om har skett. Granlund 1956:424 ff.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Porolampij 1445 *

Porlamby 1540

Porlam 1547

Porlom 1557

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.