Beskrivning

När Pyttis 1422 avskildes från Pernå till ett eget pastorat uppfördes sannolikt kapellet för byarna i Lappträskområdet, som dock stod kvar inom Pernå socken. Kapellet uppfördes vid östra ändan av Lappträsk(et). Jfr det vanliga Kyrkoby. Antell 1956:231.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Antell, Kurt, 1956: Pernå sockens historia. I. Tiden till år 1700. Helsingfors.

Äldre belägg

Kappalby 1540

Cappalby 1552

Kappelby

Cappaleby

Kappal by godz 1557

Se även

Kyrkoby Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.