Beskrivning

Kymmene avskildes från Veckelax till särskilt kapell på 1400-t., och 1642 grundades Kymmenegårds socken, vars namn övertogs från byn Kymmenegård. Någon slutgiltig namntolkning föreligger inte, trots många försök. Jorma Koivulehto, som uttalat sig om namnet, anser att det från början betecknat den breda älven och att det inte kan vara av finskt, men av germanskt ursprung och besläktat med verbet komma och att det således åsyftar älvens betydelse som vattenled. Koivulehto 1987:36. Senast har Huldén tänkt sig att landorten Kymmene har gett namn åt älven, såsom i många andra fall, samt härlett namnet från ett urnordiskt personnamn KuniamunduR, belagt i dativ på en runristad brakteat. Huldén 1997a:184 f. Suomalainen paikannimikirja refererar Koivulehtos förslag men lämnar tolkningen öppen.

Källor

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Koivulehto, Jorma, 1987: Namn som kan tolkas urgermanskt. I: Studier i nordisk filologi 67, s. 27–42. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 539. Helsingfors.

Huldén, Lars, 1997a: Younger names of old rivers. I: You name it, s. 178–186. (Se Pitkänen, Mallat, 1987).

Äldre belägg

Kymmene 1443 *

Kymne ca 1450

Kymmenne 1544

Andra språk

Finska: Kymi

Se även

Kymmenegård Kymmene

Veckelax Veckelax

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.