Beskrivning

Liknande bebyggelsenamn är vanliga, bl.a. i södra Österbotten (Båsk, fi. Puska). De har mestadels förbundits med växtlighetsbeteckningen buske. Sl. böle kombineras ofta med personnamn och den möjligheten verkar sannolikare i detta fall. En Jakob Bwsk 1538 i Jomala och hans tillnamn har av Thors (1953b:22) ansetts kunna ingå här. Tillnamnet Buske förekommer också i Danmark och har tolkats som vendiskt (Hornby i Janzén 1947: 228). Men det vanliga tillnamnet Busch i Tyskland ges grundbetydelsen ’skogsdunge’, ’lund’ (Gottschald 1954). I Sverige och Finland förekommer tillnamn Busch, Buske, Boske, van Busken i medeltidshandlingarna (Sveriges medeltida personnamn, arkiv). Det verkar som om namntypen hade blivit något av en nordeuropeisk moderörelse i tillnamnsskicket.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Sveriges medeltida personnamn: ordbok. Utg. Arkivet för ordbok över Sveriges medeltida personnamn och Vitterhetsakademiens personnamnskommitté. Uppsala 1967 –.

Gottschald, Max, 1954: Deutsche Namenkunde. Unsere Familiennamen nach ihrer Entstehung und Bedeutung. Dritte vermehrte Auflage, besorgt von Eduard Brotführer. München.

Thors, Carl-Eric, 1953b: Om namn på -böle, med särskild hänsyn till de finländska namnen. I: Namn och bygd 40.

Janzén, Assar (utg.), 1947: Personnamn. Nordisk kultur. VII. Stockholm, Oslo, Köpenhamn.

Äldre belägg

Bwskaböle 1537

Buskeböle 1543

Buskböle 1551

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.