Beskrivning

Fl. i önamnet torde vara fartygsbenämningen buza ’ett slags stora breda fartyg’. Ön ligger vid farleden Hangö – Porkala och erbjuder fortfarande en utmärkt hamnplats. Samma namn finns också på flera andra ställen i den nyländska skärgården (Westman 1935: 88, 171), på Åland och vid Bottniska vikens kuster.

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Butzöö 1549

Budzöö 1556

Bwssöö 1557

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.