Beskrivning

En avledning på -om, särskilt vanlig i by- och gårdsnamn i östra Nyland. Ofta saknas dock -m i de äldre beläggen. Utgår kanske från tillnamnet Starke, känt bl.a. från Karis genom nämndemännen Laurens Starke 1450 och Pæder Starke 1457, vilka troligen hade anknytning till byn. Solstrand 1940:29, Kerkkonen 1952:16, Granlund 1956:352.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Kerkkonen, Gunvor, 1952: Karis socken från forntiden till våra dagar. III-IV. Ekenäs.

Solstrand, Väinö, 1940: Namnet Karis och andra namn i Karis. Karis socken. II. Ekenäs.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Starctko 1540

Starko 1543

Starkom 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.