Beskrivning

Pargas förekommer som sockennamnet Pargas och med flera andra syftningar. Mittemot Högböle i Tenala ligger t.ex. Storpargas, en åker. I bakgrunden ligger väl ett Parka, *pargha-, avlett med -nen. Man kan gissa på en omvandling av det kristna personnamnet Bartholomeus. Jfr Petrus / Pekka, Johannes / Jukka, Samuel / Saukko o.s.v. Det vanliga Parkkinen förmodas utgå från det germanska Bare, Bareke. Uusi suomalainen nimikirja.

Namnelement

-ans, -as Bland de finlandssvenska bynamnen slutar ett trettiotal på -ans och 17 på -as: Mejlans, Snettans, Kuritans; Toras, Myras. Liknande namn har också många hemman och gårdar. Typen på -ans är vanligast i västra Nyland. En utveckling -ans > -as har i många fall ägt rum. Men många namn har säkert direkt bildats med -as. Genitivändelsen -s har kommit att bli en beteckning för bebyggelser när den fogats till husbondsnamn, tillnamn eller andra personbeteckningar och senare också till naturnamn, om platserna bebyggts. Bakom typen på -ans ligger husbonds- eller andra namn som i den bestämda grundformen slutat på -an. De västnyländska namnen har behandlats utförligt av Granlund 1965 med sidoblick även på namnskicket i Stockholm i äldre tid (tillnamn som Bergen) som kanske varit mönsterbildande. Se -s.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Pargas bol 1451

Pargasby 1549

Parghas 1556

Se även

Högböle Tenala

Pargas Pargas

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.