Beskrivning

Sl. skog är vanlig i Nyland, fl. oklar, vokalen har snarast varit långt i, som har labialiserats, och fl. är möjligen en genitivform på -s av *Skrit (*Skrid), av okänd innebörd. Då det ofta i äldre skrift är svårt att skilja på långt i och y, kan det tänkas att uttalsformens y är gammalt, i vilket fall ett binamn *Skryt ’skrik, skrål’ skulle kunna konstrueras.

Namnelement

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Fricskogh 1547

Skrittskogh 1549

Skrijskogh 1552

Skrett

Skretth 1558

obs även varianten Skrijdzbacka 1569

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.