Beskrivning

Ramsvik är belagt flera gånger på 1500-talet, men inte senare. Fl. Rams- är vanlig i kusttrakterna och återfinns också i ett par andra bynamn, Ramskulla i Pojo och Ramsholmen i Borgå. Osäkerheten om hur den skall bedömas är påfallande. Om några liknande namn i Houtskär säger Zilliacus ”växt, kärr, korpar, spöke eller person?” (1966:243). Beträffande Ramsholmen ger Westman samma möjligheter (1935:285), men för fl. i Ramsdalen räknar han med betydelsen ”kärraktigt ställe mellan skog och äng” (anfört arbete: 284). Liknande betydelser hittar Slotte för orden rams, roms, rums, remsa, ”terrängbeteckningar med ett mycket begränsat utbredningsområde”, nämligen i norra svenska Österbotten (1984:245 ff.). Det gemensamma för dem är, finner han, att de har en pejorativ anstrykning. Slotte anser att de sydfinländska namnen måste förklaras på annat sätt. De kan oftast knytas till namn på växter ”av släktena Allium, Convallarium, Polygonatum eller Scirpus”, nämnda även i SAOB: rams. Fl. i Ramsholmen eller Ramsen i Nuckö liksom i motsvarande nyländska namn antas av Blomqvist innehålla växtnamnet rams, Allium ursinum (2000:32). Kanhända skall man inte helt bortse från möjligheten att terrängbeteckningen i äldre tid kan ha varit mera utbredd. Det finns ett hundratal namn med fl. Rams- i samlingarna (LEX).

Källor

SAOB = Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Lund 1898 –.

Westman, Ivar, 1935, 1940: Nyländska önamn. I-II. Folkmålsstudier III, i: Folkmålsstudier VII, s. 1–120.

LEX = Kurt Zilliacus, Michaela Örnmark, Finlands svenska ortnamn. Namnleds-lexikon. 1999.

Slotte, Peter, 1984: Kring ett nordösterbottniskt terrängord. I: Studier i nordisk filologi 65. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 517. Helsingfors.

Zilliacus, Kurt, 1966: Ortnamnen i Houtskär. En översikt av namnförrådets sammansättning. Studier i nordisk filologi 55. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 416. Helsingfors.

Blomqvist, Marianne, 2000: Svenska ortnamn i Estland med estniska motsvarigheter. Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Volym 158. Ekenäs.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Ramswijka bol 1451

Ramsuik bol 1549

Se även

Ramsholmen Borgå

Ramskulla Pojo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.