Beskrivning

Sannolikt ett *Romundsarvaby, ett arvaby-namn. Mansnamnet Romund ingår även i Romby i Tenala (Thors 1979:21).

Namnelement

arvaby Ett dussin bynamn från Åland till östra Nyland med efterleden -by har som förled en sammansättning av ett personnamn eller en personbeteckning och ordet arve ’arvinge’. T.ex. Tosarby = ’Tores arvinges (eller arvingars) by (ofta = gård)’. Förleden (personnamn + arve) har fungerat som binamn på en eller flera personer som tagit arv. Andra hithörande finlandssvenska bynamn är Gennarby, Gretarby, Bällarby, Klåsarby. Typen är känd från Dalarna och norra Uppland, inom ett medeltida kolonisationsområde. Motsvarande datering får ges de finlandssvenska namnen, och ett samband med de uppländska är ovedersägligt. Namnen på -arvaby har behandlats av bl.a. Ståhl 1941, 1970, Granlund 1956:174 ff. och Hellberg 1987:91 f.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1979: Några finländska namn på -by. I: Namn och bygd 67, s. 20–25.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Romsareby 1540

Romsaraby 1541

Se även

Romby Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.