Beskrivning

Namnet Karis har länge sysselsatt namnforskarna, och olika teorier har framställts om dess ursprung. Svenskt är det säkert inte, den finska namnformen Karjaa (eller en föregångare till den) ligger till grund för den svenska. Det finns många finsk-svenska namnpar, där den svenska slutar på -s, den finska på vokal. Utgångsordet kunde vara karja ’boskap’. Arkeologiska forskningar har visat ett starkt estniskt inflytande i Karis ungefär 100–900 e.Kr., närmast från Öselområdet. Tanken att Karis är ett uppkallelsenamn ter sig därför inte osannolik. På Ösel finns ett sockennamn Karja (Carries 1254). Kerkkonen 1952:100 ff., Ritva Liisa Pitkänen. Enligt en annan teori har Karis kyrksjö hetat *Karjasjärvi och i sin tur gett namn åt bygden. Vattenleden från Punelia i Loppis kunde ha kallats *Karjaanjoki, varvid ånamnet såsom i Ingå m.fl. skulle har bildat utgångspunkten (Solstrand 1940:7 ff.). Ytterligare har sammanställning med namnet Karjala/Karelen och karjalaiset/karelare prövats. Senast har Jorma Koivulehto tänkt sig att namnet Karelen innehåller ett tidigt germanskt eller baltiskt lån, motsvarande svenskans (krigs)här (Koivulehto 1997:163). Det är samma ord som också har givit karja ’boskap’. Johan Schalin förbinder (2008) Karis med Härdalar, omtalat i en isländsk skaldedikt från 1000-talet. Bynamnen i Karis har kommenterats av Väinö Solstrand 1940. Om namnbyten och namndöd Harling-Kranck 1976.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Källor

Harling-Kranck, Gunilla, 1976: Bynamnens kontinuitet i västra Nyland. I: Ortnamn och samhälle. Meddelanden från Folkkulturarkivet. 4. Helsingfors

Schalin, Johan, 2008: Härdalar, namnet Karis och den första nedtecknade händelsen i Finlands historia. Finsk tidskrift, s. 414 – 429.

Kerkkonen, Gunvor, 1952: Karis socken från forntiden till våra dagar. III-IV. Ekenäs.

Solstrand, Väinö, 1940: Namnet Karis och andra namn i Karis. Karis socken. II. Ekenäs.

Koivulehto, Jorma, 1997: Were the Baltic Finns “clubmen”? I: You name it, s. 151–169. (Se Pitkänen-Mallat 1997).

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kariis 1326

Karis 1327 *

Karisa 1392

Caris 1501 *

Andra språk

Finska: Karjaa

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.