Beskrivning

Byn har hört samman med Finby men separerats därifrån, varvid namnet fått olika särskiljande tillägg. Ordet gränd avser ’område med flera intill varandra liggande gårdar’ (SAOB, Ordbok över Finlands svenska folkmål).

Namnelement

finn I över trettio av våra bynamn är fl. Fin(n)- eller Fins-. Det vanliga Finby betecknar säkerligen i regel byar där befolkningen har varit finsk. Fl. i namnen står ofta i genitiv pluralis ’finnarnas’. Ett mansnamn Finvidher förekommer på 1400-talet på Åland och i Egentliga Finland. Thors antar att detta åsyftas i Finnela i Masku, i så fall väl i kortformen Finne. Thors 1959:30, Hellberg 1987:215 ff. Också som tillnamn förekommer Finne tidigt.

Källor

Ordbok över Finlands svenska folkmål. Utgiven av Forskningscentralen för de inhemska språken, 1982 –. Helsingfors.

SAOB = Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Lund 1898 –.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Södherfinby 1577

Finneby grändh 1587

Se även

Finby Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.