Beskrivning

Hällsby bol omfattade utom huvudbyn Gumböle, Olsböle, Stocksböle och Vikby. Numera ingår det forna Hällsby i Olsböle. Fl. är helvetes-. Här liksom i andra liknande namn syftar den på att byn har legat i norr, troligen nordligast i Tenala. Helvetet ansågs förr i Norden ligga längst i norr. Lizzie Carlsson 1933:143,145, Nikula 1938:29, Thors 1979:24.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Carlsson, Lizzie, 1933: Helvete som ortnamn under medeltiden. I: Namn och bygd 21, s. 138–147.

Thors, Carl-Eric, 1979: Några finländska namn på -by. I: Namn och bygd 67, s. 20–25.

Nikula, Oscar, 1938: Tenala och Bromarf socknars historia. I. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Heluitis bol 1451

Heluitisby 1549

Helwttis bol 1559

Se även

Olsböle Tenala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.