Beskrivning

Sl. i namnet är knappast -ö, men möjligen -skog. Kanhända är namnet osammansatt och personsyftande, binamnet Dansk i dativ plur. *Danskom med bortfallet -m? Andra liknande fall nämns av Granlund 1956:352. Belägg med -m saknas dock helt för Danskog. Bland naturnamnen upptar Hausen Danske böle och liknande (1924:125). Beträffande det danska se även Odensö och Jussarö.

Namnelement

skog Till den västra delen av Nyland och närliggande del av Åboland hör bynamn på -skog: Antskog, Rödskog, Vällskog m.fl., sammanlagt 28. Deras förled är ofta personsyftande. I några fall finns det ett finskt namn i bakgrunden (Sjöskog). Namnen på -skog gäller byar med ett mer perifert läge än byar med namn på -by och -böle. De anses erinra om svenskt utmarksbruk, och det finns kanske ett samband mellan den svenska termen och den finska ”miehenmetsä” (metsä ’skog’). Orrman 1987 och hänvisningar, Valtavuo-Pfeifer 1998:112 f.

Källor

Hausen, Greta, 1920–24: Nylands ortnamn. deras former och förekomst till år 1600. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 152, 160, 177. Helsingfors.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Dansko 1549

Danskoo 1553

Dansköö 1554

Danskå 1556

Se även

Jussarö Ekenäs

Odensö Ekenäs

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.