Beskrivning

Fl. snarast namnet Bonde, sl. by. Solstrand 1940:18. Niklis Bonde skänkte 1382 en gård i Sjundeå till Lojo kyrka, Tord Bonde återköpte i början av 1400-t. flera Padisgods. En annan möjlighet är att bynamnet går tillbaka på ett bonda byr ’bondby, by med självägande bönder’ använt i motsats till landboby, d.v.s. en by som underlydde frälsegods (Granlund 1956:201). Ordet pilt ’man’ uppträder också i Mickelspiltom i Liljendal.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Solstrand, Väinö, 1940: Namnet Karis och andra namn i Karis. Karis socken. II. Ekenäs.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Bondeby 1549

Bondepiltan 1559

Bendeby 1567

Bonde 1569

Se även

Mickelspiltom Liljendal

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.