Beskrivning

Den sannolikaste tolkningen av dem som har framförts är att namnet hör till arvaby-gruppen: *Persarvaby ’Pers arvinges/arvingars by’ (Pipping 1928:17).

Namnelement

arvaby Ett dussin bynamn från Åland till östra Nyland med efterleden -by har som förled en sammansättning av ett personnamn eller en personbeteckning och ordet arve ’arvinge’. T.ex. Tosarby = ’Tores arvinges (eller arvingars) by (ofta = gård)’. Förleden (personnamn + arve) har fungerat som binamn på en eller flera personer som tagit arv. Andra hithörande finlandssvenska bynamn är Gennarby, Gretarby, Bällarby, Klåsarby. Typen är känd från Dalarna och norra Uppland, inom ett medeltida kolonisationsområde. Motsvarande datering får ges de finlandssvenska namnen, och ett samband med de uppländska är ovedersägligt. Namnen på -arvaby har behandlats av bl.a. Ståhl 1941, 1970, Granlund 1956:174 ff. och Hellberg 1987:91 f.

Källor

Pipping, Rolf, 1928: Anteckningar om nyländska ortnamn. I: Studier i nordisk filologi 18.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Pæsareby

Pesareby 1540

Pesarby 1544

Persarby 1556

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.