Beskrivning

Rasa bol har omfattat byarna Romsarby, Bällarby, Jällsby, Knapsby, Bällby, Trycksbacka och Mjölnarby. Ett finskt mans- och släktnamn *Rasi anses återgå på Erasmus. Det skulle få gen. Rasa i svenskan. Nimikirja: Rasi. Ordet rasi används i finskan som svedjebruksterm (Uusi suomalainen nimikirja: Rasinkangas).

Namnelement

-a Många bebyggelsenamn slutar på -a, ofta för att efterleden är ett ord av typen mosse, backe, som i dialekterna har generaliserat kasusformerna på -a. Men på samma sätt slutar också andra bebyggelsenamn: Berga, Strömma, Bartsgårda, Tängsöda. Namntypen är speciellt vanlig på Åland, men förekommer också i Åboland och Nyland, och kan spåras i några, eventuellt yngre, österbottniska namnbildningar. Ändelsen betecknar ursprungligen plural form. Under fornsvensk tid hade många ortnamn plural böjning, av orsaker som har varit föremål för mycken diskussion. Man kan tänka på att en gård hade flera inbyggare, att till gården hörde flera hus, att odlingslotterna var många. Uppkomsten av plurala ortnamn ligger hur som helst i en avlägsen tid. Formen på -a har småningom, men säkert redan vid slutet av medeltiden, upphört att uppfattas som plural och övergått till att vara en bebyggelsebetecknande ändelse. Som sådan har den spelat en roll vid bildning av namn på gårdar m.m. in i vår egen tid. Utförlig diskussion bl.a. hos Hellberg 1950, Tjäder 1967. Tilläggssynpunkter ges av Gun Widmark 1975:129 ff.

bol Ordet bol uppträder inte som namnled i det finlandssvenska materialet, men förekommer ofta i historiska handlingar och därmed också i namnbeläggen, som beteckning för en territoriell och administrativ enhet, bestående av flera byar. Jfr Pamp 1988:53.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Raseborg (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Rasa bol 1451

Rasza bol 1541

Rasaby bol 1567

Se även

Bällarby Karis

Bällby Karis

Jällsby Karis

Knapsby Karis

Mjölnarby Karis

Romsarby Karis

Trycksbacka Karis

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.