Beskrivning

Rankila är ett av Ingås kila-namn, möjligen innehållande kil. Fl. har antagits vara ett mansnamn Rande, kortform till Randger eller Ragnvid (Brenner 1936a:444 f.), som dock inte är belagt i Finland. Kanhända snarare av Ragnvalder som förekommer bl.a. i Ingå (Thors 1959:75).

Namnelement

kil Ordet kil har en innebörd som kan passa i olika sammanhang, också i ortnamn. Det förekommer som för- och efterled och även ensamt i formen Kila såsom bynamn. Som jämförelse se ändelsen -a. Det betecknar kilformiga lokaler, främst vikar och sund, men också åkrar och andra skiften. Landhöjningen har gjort att kilformiga vikar har kunnat odlas upp med bibehållet namn. Harling-Kranck 1990:276 ff. o. hänv.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Brenner, Alf, 1936a, 1936b: Ingå, Fagervik, Degerby. En västnyländsk bygdekrönika sammanställd av Alf Brenner under medverkan av Sven Andersson, Nils Cleve, L. Oscar Kjällström och A.W. Rancken. I-II. Ekenäs.

Äldre belägg

Randekila 1450 (?)

Randekila bol 1451

Randekyla 1532

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.