Beskrivning

Ermedal är ett gammalt namn på byn Illans eller Jutans. Fl. torde vara ett personnamn, kanske en kortform *Ærme av Ærmund, som har varit vanligt i Uppland. I en anteckning i Reval 1328 omnämns Fagerwyc, Johannes och Ermeke, som på goda grunder antas ha hört hemma i västra Nyland (Kerkkonen 1945:178).

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Källor

Kerkkonen, Gunvor, 1945: Västnyländsk kustbebyggelse under medeltiden. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 301. Helsingfors.

Äldre belägg

Ärmedall ca 1475

Ermedaall 1540

Ermedall 1541

Se även

Illans Ingå

Jutans Ingå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.