Beskrivning

Ett av byns hemman innehades 1540–54 av Per Illa och ett annat ungefär samtidigt av Per Verre. Det förra har uppfattats som bildat av fsv. ilder ’ond, svår’, det senare som dess komparativ. Liknande finns också annorstädes inom svenskt språkområde (Modéer 1964:104, Granlund 1965:63). I en urkund från Reval 1328 nämns en Henr. Ylsens, vars tillnamn möjligen skall tolkas som *Illason, fl. i detta bör vara ett ordinärt kortnamn. Det finns flera namn som kunnat bilda utgångspunkt för ett sådant (Illhughi?). Motsvarigheter finns också på finska (Uusi suomalainen nimikirja: Ilkka, Illikainen). Illans hör till gruppen av namn på -ans. Beträffande Verre kan nämnas att det inte är ovanligt som tillnamn (Audén 1980:179, Uusi suomalainen nimikirja: Värri) i Finland och att det inte nödvändigtvis härstammar från komparativformen, utan snarare från något mansnamn.

Namnelement

-ans, -as Bland de finlandssvenska bynamnen slutar ett trettiotal på -ans och 17 på -as: Mejlans, Snettans, Kuritans; Toras, Myras. Liknande namn har också många hemman och gårdar. Typen på -ans är vanligast i västra Nyland. En utveckling -ans > -as har i många fall ägt rum. Men många namn har säkert direkt bildats med -as. Genitivändelsen -s har kommit att bli en beteckning för bebyggelser när den fogats till husbondsnamn, tillnamn eller andra personbeteckningar och senare också till naturnamn, om platserna bebyggts. Bakom typen på -ans ligger husbonds- eller andra namn som i den bestämda grundformen slutat på -an. De västnyländska namnen har behandlats utförligt av Granlund 1965 med sidoblick även på namnskicket i Stockholm i äldre tid (tillnamn som Bergen) som kanske varit mönsterbildande. Se -s.

Källor

Audén, Bengt, 1980: Bottniska personnamn. Frekvenser i skattelängder från mitten av 1500-talet. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. Nr 22. Umeå.

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Modéer, Ivar, 1964: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier av Ivar Modéer utgiven av Birger Sundqvist och Carl-Eric Thors med bibliografi av Roland Otterbjörk. Anthroponymica suecana. 5. Lund.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Jllans 1594

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.